مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابقا شد

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابقا شد

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابقا شد

 

سید کامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علی ابرازه را به عنوان مدیر کل منابع انسانی ابقا و منصوب کرد. به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر علی ابرازه عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق علمی و اجرایی ارزشمندتان، جنابعالی به عنوان مدیر کل منابع انسانی ابقاء و منصوب می شوید . امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از منابع، ظرفیت ها و توانمندیهای علمی و اجرایی مدیران ستادی و معاونین و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی بتوانید با رویکردی یکپارچه و منسجم نظام جامع مدیریت منابع انسانی شامل جذب، بهسازی و توانمندسازی و نگهداری و بکارگیری مؤثر منابع انسانی را بهبود، ارتقاء و نهادینه سازید. برای جنابعالی و کلیه همکاران ارزشمندتان از ایزد منان موفقیت بیش از پیش در جهت تحقق اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهانم.

آدرس کوتاه :