مصاحبه تخصصی رشته پرستاری وفوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی رشته پرستاری وفوریت های پزشکی

برگزار ی مصاحبه تخصصی رشته پرستاری و فوریت های پزشکی
مصاحبه تخصصی رشته پرستاری وفوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی رشته پرستاری وفوریت های پزشکی روز دوشنبه مورخ 97/10/17

در مجتمع آموزشی زینب کبری  برگزار گردید .