نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی آموزشهای مدیران

اموزشهای مدیران

 

تعریف:به آموزشهایی اطلاق می گرددکه در راستای تعالی معنوی وحرفه ای مدیران در زمینه های بهبود ونگرش و بصیرت افزایی و توسعه مهارتهای انسانی،ادراکی و فنی در چارچوب (سامانه و برنامه آموزش مدیران )طراحی و اجرا می گردد.طی این آموزشها بر اساس برنامه اموزش مدیران برای انتصاب،ارتقاءوتمدید مدت مدیریت حرفه ای الزامی است.

-هدف : الف)ارتقاء و تعالی معنوی وتوسعه مهارتهای فنی،انسانی و ادراکی مدیران و متناسب ساختن تواناییهای آنان با پیشرفت دانش وفن آوری در زمینه های برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،هدایت و ارزشیابی و نقش های مدیریتی

ب)اماده ساختن مدیران حرفه ای وکارمندان برای مسئولیتهای جدید

آموزش های مدیران به دو بخش زیر طبقه بندی می شوند :

الف-تعالی معنوی مدیران ب-تعالی حرفه ای مدیران

-محتوای آموزش :دانش و معارف اسلامی،دانش ومهارت های عمومی مدیران و دانش ومهارت اختصاصی مدیران

-مسئول نیاز سنجی و طراحی دوره ها:مرکز آموزش مدیریت دولتی با تایید معاونت توسعه مدیریت

تبصره :دستگاههای اجرایی می توانند آموزشهای اختصاصی مدیریت مورد نیاز مدیران خود را طراحی و پس از تصویب در کمیته راهبری آموزش و توانمند سازی اجرا نمایند،حضور نماینده مرکز آموزش مدیریت دولتی در جلسات بررسی و تایید آموزشهای اختصاصی مدیران الزامی است .

 

-زمان برگزاری دوره :بر اساس برنامه و سامانه آموزش مدیران

-شرکت در دوره :برای کلیه کارکنان و مدیران جهت انتصاب و ارتقاءدر پست های مدیریتی الزامی است

-مجری دوره :مجری دوره های آموزشی مدیران برای مقامات (موضوع ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری)صرفا مرکز آموزش مدیریت دولتی،و برای مدیران حرفه ای،مرکز آموزش مدیریت دولتی،دفاتر آموزش و پژوهش استانداریها،دستگاههای اجرایی و مراکزموسسات آموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت می باشد

-روش اجرای دوره :حضوری و غیر حضوری بر اساس ماهیت دوره و اهداف آموزشی

-مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر اساس سر فصل های آموزشی دوره به هنگام طراحی تعیین می گردد.

-ملاک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره (60/0)از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .

نظارت وارزشیابی دوره :

نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با معاونت توسعه مدیریت می باشد.

-ارزشیابی دوره های آموزشی (ارزشیابی از فراگیر،ارزشیابی از مدرسین،ارزشیابی مدیریت اجرایی،بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی و غیره )بر عهده دستگاه اجرایی می باشد .