نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

 

شرح وظایف مدیر توسعه و تحول اداری

1-مطالعه وبررسی قوانین و مقررات وبخشنامه ها م آئین نامه های اجرایی ذیربط

2- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشکده

3-برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه

4-برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهاد های جهت بهره بردار ی از نظرات کارکنان و مردم در بهبود ارائه خدمات

5-برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشکده .

6-تهیه پیشنهاد های بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف واحدها و پست ها ی سازمان ی واحدها ی تابعه دانشکده .

7-بررسی و ارائه پیشنهادهای ادغام، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه مد یریت و تحول اداری وزارت متبوع .

8-بررسی و ارائه پیشنهادهای حذف، ایجاد و تبدیل پست های سازمانی موردنیاز واحدها ی تابعه به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع .

9-بررسی موارد انتصاب و تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوط در دانشکده .

10-نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه .

11-نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشکده

12-نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشکده .

13-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ها ی مرتبط

14-نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی مشاغل .

15-نظارت بر به کارگیری نیروی انسانی شاغل در واحدهای ستادی و اجرائی دانشگاه مطابق پست های مربوط

16-پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق نرم افزار مربوط

17-نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیردولتی با همکاری واحدهای ذی ربط

18-مستندسازی و تعیین فرایندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی در حوزه مربوط

19-تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال به مسئولین مربوط

20-شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی جهت ارتقاء توانمندی های شغلی

21-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.