نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

تحول اداری

نقشی که سازمانها در زندگی بشر ایفا می کنند بسیار قابل تامل می باشد و از ابتدای دوران تــــولد ، رشد تا مرگ وی همواره همراه اوست . وقتی صحبت از تحول اداری می کنیم منظور ما تغییر و دگرگونی است و تغییر و دگرگونی نیز جزء ذات زندگی انسان میباشد. تحول اداری در سازمانها از آن جایی ضرورت می یابد که شرط دوام و بقای هر سازمان ، هماهنگ شدن با تغییرات محیط داخلی و خارجی است . محیط داخلی شامل کارکنان و افرادی است که قوانین و مقررات ، ساختار و اهداف سازمان را تعیین می کنند. عوامل بــــیرونی نیز شامل تغییر و تحولاتی است که از خارج به داخل سازمان تحمیل می شوند و از آن جمله می توان به گرو ههای نفوذ ، اربابان رجوع ، موقعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و روانی اشاره کرد.

 

 

 

 

 

بازگشت