نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 

در اجرای ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری وماده 2 ایین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور ((نظام اموزش کارمندان دستگاههای اجرایی))باتوجه به موارد زیر اجرا و ابلاغ می گردد:

1-تمامی کارمندان رسمی و پیمانی (اعم از مدیران وکارکنان )در شمول این نظام اموزشی قرار داشته وشرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره های اموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی الزامی است .

 2-اموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی اموزش کارکنان (موضوع بخشنامه شماره 22554/105مورخ 28/12/1380)مقررات مربوط در چارچوب این نظام قابل احتساب می باشد .نحوه احتساب اموزش های طی شده توسط کارمندان و تطبیق انها با این نظام در دستورالعمل های نظام مشخص وابلاغ خواهد شد .

3-در اجرای ماده 56قانون مدیریت خدمات کشوری وبند 4/الف نظام اموزشی کارمندان سامانه و برنامه اموزش مدیران توسط مرکز اموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد .

4-مرکز اموزش مدیریت دولتی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی به منظور تعیین صلاحیت مدرسان اموزشهای پیش بینی شده در نظام اموزش کارمندان نسبت به اموزش سنجش وارزیابی مدرسان و تشکیل بانک اطلاعات مدرسان اقدام نماید