نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

آموزشهای توجیهی وتصدی شغل بدو استخدام

 

تعریف:به اموزشهایی اطلاق میگرددکه با دو هدف: 1-آشنا ساختن کارمندان جدیدالستخدام با اهداف ووظایف دستگاه اجرایی محل خدمت انها قوانین ومقررات استخدامی کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق فردی و شغلی محیط کار قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری 2-ایجاد توانایی های شغلی (دانش مهارت و نگرش )مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالستخدام (رسمی پیمانی وقراردادی)در بدو ورود به خدمت طراحی واجراء می گردد صدور حکم کارگزینی کارکنان جدیدالستخدام منوط به طی این اموزشهاست.

محتوای دوره : آگاهی های عمومی در زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیلات دولت نظام اداری و اصول راهبردها و احکام حاکم بر ان ،قوانین ومقررات استخدامی ،اشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ،اشنایی با برنامه های توسعه و اصول وسیاستهای حاکم بر آن ،اشنایی با وظایف، مسئولیتها، حقوق و محیطی که کارمند قرار است در آن مشغول به کار شود، اخلاق کار گذاری و روابط انسانی در محیط کارو دانش ،مهارت و نگرش تخصصی مورد نیاز انجام وظایف شغلی در بدو ورود به خدمت

 

مسئول نیاز سنجی و طراحی دوره :معاونت توسعه مدیریت در بخش آموزش توجیهی و اموزشهای تصدی شغل براساس شرایط احراز شغل

-زمان برگزاری دوره:بدو ورود به خدمت قبل از صدور حکم کارگزینی

-شرکت در دوره : برای کلیه کارمندان رسمی ، پیمانی ،کارمندان قراردادی الزامی است .صدور حکم کار گزینی افراد قبل از طی اموزشهای توجیهی ممنوع است .

مجری دوره :

1-مرکز اموزش مدیریت دولتی،دفاتر اموزش وپژوهش استانداریها و دستگاههای اجرایی برای اموزشهای توجیهی

2-دستگاههای اجرایی ومراکزو موسسات تایید صلاحیت شده برای اموزشهای تصدی شغل -روش اجرای دوره :حضوری یا غیر حضوری -مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر اساس سر فصلهای آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد . -ملاک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره (0/060)از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .