نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

اموزشهای ویژه کارمندان استخدام ازمایشی

 

-تعریف :به اموزشهایی اطلاق می شود که به منظور ایجاد دانش ،مهارت و نگرش شغلی کارکنان ازمایشی در طول دوران استخدام ازمایشی ارایه می گردد و طی این آموزشها برای تبدیل وضع استخدام ازمایشی به رسمی قطعی ،الزامی است .

-هدف :ایجاد و توسعه دانش،مهارت و نگرش شغلی و شناخت تحلیلی کارمندان از ماموریتها ووظایف سازمانی و شغلی به منظور جهت گیری راهبردی در رابطه با توسعه عملکرد شغلی

-محتوای دوره :دانش ومهارت مورد نیاز شغل

-مسئول نیاز سنجی وطراحی دوره :دستگاههای اجرایی بر اساس ماموریتها و وظایف تخصصی سازمانی و مشاغل کارمندان استخدام ازمایشی مسئول نیاز سنجی و طراحی این دوره ها هستند

 

-مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر اساس سر فصلهای آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد .

-ملاک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره (0/060)از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .

مجری دوره : 1-مرکز اموزش مدیریت دولتی،دفاتر اموزش وپژوهش استانداریها و دستگاههای اجرایی برای اموزشهای توجیهی

2-دستگاههای اجرایی ومراکزو موسسات تایید صلاحیت شده برای اموزشهای تصدی شغل

-روش اجرای دوره :حضوری یا غیر حضوری

-نظارت وارزشیابی دوره : -نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.

-ارزشیابی دوره های اموزشی (ارزشیابی ازفراگیر،ارزشیابی ازمدرسین،ارزشیابی مدیریت اجرایی،بررسی اثر بخشی دوره آموزشی و غیره )بر عهده دستگاه اجرایی می باشد .