نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی توسعه و تحول اداری

آموزشهای ارتقاء شغل

 

تعریف :به آموزشهایی اطلاق می گردد که توانایی های شغلی (دانش،مهارت،و نگرش )مورد نیاز کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادمعین به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاءدرطول مسیرشغلی فراهم می نماید وارتقاء شغلی انها و تمدید قرارداد پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزشهاست .

-هدف : ایجاد و توسعه دانش،مهارت و نگرش شغلی در متصدیان مشاغل عمومی و اختصاصی و روزآمد کردن توانایی های آنان با توجه به تغییرات علمی و فن آوری در زمینه شغل مورد تصدی در طول مسیر شغلی کارمندان

-محتوای دوره :دانش،مهارت ونگرش شغلی مورد نیاز رتبه های شغلی

-مسئول نیاز سنجی وطراحی دوره :

1-معاونت توسعه مدیریت بر اساس شرح وظایف مشاغل عمومی،آموزشهای هر یک از رتبه های شغلی مشاغل عمومی را طراحی می نماید .دستگاههای اجرایی می توانند علاوه بر اموزشهای طراحی شده توسط معاونت توسعه مدیریت،نیازهای اموزشی اختصاصی خود را در خصوص مشاغل عمومی طراحی و پس از تصویب کمیته راهبری آموزش وتوانمند سازی اجرا نماید.

2-دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس شرح وظایف مشاغل اختصاصی،آموزش های هر یک از طبقات و رتبه های شغلی مشاغل اختصاصی را طراحی و به تصویب کمیته راهبری آموزش برساند.

 زمان برگزاری دوره :

در طول خدمت مستخدم بر اساس مسیر شغلی در رتبه های شغلی کارمندان

-شرکت در دوره :

شرکت کلیه کارمندان رسمی و پیمانی در این آموزشها بر اساس رتبه شغلی الزامی است.

-مجری دوره :

دستگاههای اجرایی و مراکزوموسسات اموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت -شرکت در دوره :شرکت کلیه کارمندان رسمی و پیمانی در این آموزشها بر اساس رتبه شغلی الزامی است . -روش اجرای دوره :حضوری یا غیر حضوری

-مدت ساعت دوره :مدت ساعت دوره بر اساس سر فصلهای آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد .

-ملاک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره (60/0)از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .

 

-نظارت وارزشیابی دوره : -نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.

 

-ارزشیابی دوره های اموزشی (ارزشیابی ازفراگیر،ارزشیابی ازمدرسین،ارزشیابی مدیریت اجرایی،بررسی اثر بخشی دوره آموزشی و غیره )بر عهده دستگاه اجرایی می باشد .