نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منوی عمودی منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع فیزیکی وطرحهای عمرانی

1- بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح به منظور اخذ تصمیم.

2- تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهائی در زمینه کاهش هزینه های ساختمانی و تأسیساتی و افزایش بازده و نیروی کار.

3- انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری وسایل برقی و الکترونیکی و تجهیزات پزشکی واحد های تابعه .

4- مراقبت مستمر بر نگهداری و حفظ وسایل و تجهیزات پزشکی بیمارستانها و واحدهای درمانی دانشگاه به منظور انجام سرویس به موقع آنها.

5- پیشنهاد خرید وسایل یدکی و تعمیراتی مورد نیاز.

6- پیش بینی و پیشنهاد بودجه و پرسنل مورد نیاز در فعالیت تعمیراتی و تأسیساتی دانشگاه