نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی مشاغل 2

شرح وظایف مهندسی مشاغل

 

1- بررسی و محاسبه ارتقاء طبقه ستادی

2- بررسی درخواستهای تغییر عناوین و مکاتبه با معاونتهای مربوطه دانشگاه و واحد حراست جهت اعلام نظر تهیه و تنظیم صورتجلسه های کمیته اجرائی

3 - بررسی مدارک ارسالی جهت احتساب سوابق غیررسمی و رتبه کارکنان

4 - شرکت در کمیته اجرائی فرعی واحدهای تحت پوشش به عنوان نماینده دانشگاه در راستای نظارت بر کار کمیته مذکور

5 - ارسال اعلام صورتجلسات و تصمیمات متخذه در کمیته اجرایی اعم از مثبت یا منفی

6 - انجام مطالعات لازم در خصوص طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور

7 - انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

8 - تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه یا سازمان متبوع

9 - ایجاد خط مشی و با توجه به خط مشی ملی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای موردنظر

10 - تهیه گزارشات لازم

بازگشت