همایش مدیران توسعه دانشکده های علوم پزشکی در مشهد

همایش مدیران توسعه دانشکده های علوم پزشکی در مشهد

همایش مدیران توسعه دانشکده های علوم پزشکی در مشهد

چهارمین همایش مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور روز 7 اسفند 1397 با خیر مقدم جناب آقای دکتر دارابی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد. روز اول با محورهای ذیل همایش برگزار شد.

1- برنامه سه ساله دوم اصلاح نظام اداری – تکالیف و برنامه های دانشگاهها

2- اصول شایستگی مدیران و شایستگی های مدیران توسعه سازمان و تحول اداری

3- استانداردهای دانشکده های آموزشی و تایید تشکیلات و واحدهای محیطی در دومین روز پس از تقدیر از تجارب و پیشنهادات برتر در جشنواره ملی نظام پیشنهادات و ثبت تجارب با محورهای ذیل ادامه یافت :

1- برنامه مشترک مستندسازی، احصا و اصلاح فرآیندها

2- شرایط احراز مشاغل عمومی و سامانهO* NET

آدرس کوتاه :