نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان امام خمینی(ره)

واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان امام خمینی(ره) -

واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان امام خمینی(ره)

تاریخ مناقصه  99/04/30تمدید شد.