نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف امور مالی

شرح وظایف امور مالی :

۱. تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

۲. هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی شبکه وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی.

۳.تبادل اطلاعات مالی  شبکه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول شبکه

 ۴. نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های شبکه.

۵. نظارت برعملکرد مالی حسابداران واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.

 ۶. شناسایی و نگهداریحساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های شبکه.

۷.اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز درمصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان.

    ۸-اجرای کدینگ و سر فصلهای اعلام شده امور مالی

۹-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

۱۰ـ صدور چک و ثبت آنها در دفاتر بانک و تنظیم به موقع صورتهای مغایرت بانکی و تطبیق آن باصورت مغایرت بانکی تنظیمی اداره دفتر داری و تنظیم حسابها.

۱۱ـ پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.

۱۲-تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق در حکم وجه نقد و انتقال آنها به حسابهای خزانه داری کل. ـ پی گیری مستمر در مورد واریز پیش پرداختها وعلی الحسابهای جاری و سنواتی و تنخواه گردان واحدها .

۱۳-نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام و کارکنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهای ذیربط. ـ تحویل روزانه برگه های حسابداری و اسناد هزینه ، پیش پرداخت و علی الحساب واحدهای مربوط.

۱۴-حفظ و حراست از دسته چکها و اوراق بهادار.

۱۵-دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی ، اعلامیه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی.

۱۶ـ رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختهای واحدها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی .

 ۱۷ـ مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی بودجه هر سال و رعایت دقیق مفاد آنها در رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها.