پنجمین همایش مدیران توسعه

پنجمین همایش مدیران توسعه

پنجمین همایش مدیران توسعه

 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 13 و 14 شهریور ماه 1398 اقدام به برگزاری "پنجمین همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته" به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نموده است. همایش با حضور دکتر تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر کوهپایه زاده، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر پاکدل، رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع و دکتر محقق، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران با خوشامد گویی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح گردید.

آدرس کوتاه :