چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل در منطقه آمایشی قطب شش، به میزبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین در تاریخ 98/7/8 برگزار گردید.

آدرس کوتاه :