چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور
چهارمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

چهارمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور (زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز، ساوه و خمین) با موضوع بازنگری مشاغل عمومی به میزبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین با حضور کارشناسان خبره قطب روز دوشنبه مورخ 98/7/8 برگزار گردید.

آدرس کوتاه :