کارگاه احصاءو مستند سازی فرآیندهاو روش انجام کار دانشگاه

کارگاه احصاءو مستند سازی فرآیندهاو روش انجام کار دانشگاه

کارگاه احصاءو مستند سازی فرآیندهاو روش انجام کار دانشگاه

برگزاری کارگاه احصاء، و مستندسازی فرایندها و روش های کار دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اولین روز کارگاه احصاء، و مستندسازی فرایندها و روش های کار دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور روز شنبه مورخ 97/08/20با حضور مدیران توسعه سازمان و کارشناسان قطب ها دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی با حضور گروه توسعه وتحول دانشکده علوم پزشکی خمین در محل سالن سپید (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) برگزار شد.

جناب آقای دکتر سالاریان زاده رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در این نشست اهداف و اهمیت مهندسی فرآیندها در دولت الکترونیک را بیان کردند. در ادامه برنامه مشترک مدیریت فرایندها و روشهای انجام کار و چگونگی اجرای برنامه، زمان بندی برنامه و تقسیم بندی حوزه های عملیاتی تشریح شد. لازم به ذکر است این کارگاه طی چهار روز برای قطب های مختلف برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :