کارگروه توسعه مدیریت

کارگروه توسعه مدیریت

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی خمین
کارگروه توسعه مدیریت

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در روزچهارشنبه مورخ   1397/12/22در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید.

آدرس کوتاه :