انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)

انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)

انتصاب رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره)

جلسه معارفه رئیس اداره امور مالی بیمارستان امام خمینی (ره) در دفتر معاونت توسعه و با حضور سرپرست محترم توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی جناب آقای عبدالصمد صمدی  در روز یکشنبه مورخ 99/04/22 برگزارگردید.

آدرس کوتاه :