برگزاری کمیته مناقصات

برگزاری کمیته مناقصات

برگزاری کمیته مناقصات

کمیته مناقصات در روز دوشنبه مورخ 99/04/22 با حضور سرپرست محترم معاونت توسعه و جمعی از مدیران با موضوع واگذاری امور خدمات بیمارستان برگزار گردید.

آدرس کوتاه :