کمیته مهندسی مشاغل

کمیته مهندسی مشاغل

کمیته مهندسی مشاغل

جلسه کمیته مهندسی مشاغل در روز سه شنبه مورخ  99/02/30 در دفتر معاونت توسعه جهت بررسی درخواستهای ارتقاء رتبه ،طبقه،اعمال مدرک تحصیلی ،تغییرعنوان و درخواست پست سازمانی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :