مدیر منابع فیزیکی وطرحهای عمرانی

مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

 

اقای مهندس پیمان شادی 

مدرک تحصیلی:لیسانس مکانیک تاسیسات 

سوابق اجرایی: 

مسئول تاسیسات بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین

مسئول فنی شبکه بهداشت و درمان خمین