برنامه ریزی نیروی انسانی

گزارش عملکرد نیروی انسانی در سال 1400

- جذب واستخدام پیمانی تعداد 138 نفر در رسته اداری ومالی - بهداشتی  و درمانی - آموزشی وفرهنگی 

- تبدیل وضعیت تعداد 112 نفر ازنیروهای قراردادی ، شرکتی و طرحی که مشمول قانون تبدیل وضع ایثارگران بودند .

- جذب 25 نفر دانش آموزبهورزی در سال 1401 دردست اقدام می باشد