خمین . خیابان آزادی. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین

معاونت توسعه و تحول اداری

نمابر: ۴۶۲۲۳۴۳۰- ۰۸۶

تلفن : ۴۶۲۲9347- ۰۸۶

http://khomeinums.ac.ir