دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه:آقای سلیمانی 

همکاران :آقای حسین واحدیان 

شماره تماس :223910 46- 086