اداره منابع انسانی

رئیس اداره منابع انسانی

       

رئیس اداره  منابع انسانی

   

خانم الهه رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت آموزشی

 

سوابق اجرایی:

1- کارشناس امور آموزشی معاونت آموزش تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک

2- کارشناس آموزش و ارزشیابی دانشکده علوم پزشکی خمین

3- مسئول آموزش معاونت آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی خمین

 

 

 

تماس با مدیر منابع انسانی :

086-46229254