مدیرامورمالی

 

 

مدیر امور مالی
 

 

 

 

 

 

 

 

آقای میثم فرقدان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری