رئیس اداره امورپشتیبانی ورفاهی

آقای مجید سعیدی 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره)

رئیس اموراداری شبکه بهداشت ودرمان 

رئیس گروه تحول اداری 

رئیس کارگزینی بیمارستان امام خمینی (ره)

رئیس پذیرش ،آمارومدارک پزشکی 

مسئول واحد درآمدوترخیص بیماران