نمایشگر یک مطلب

نمایشگر یک مطلب

سرپرست  معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی

آقای علی سلگی 

 

 

مدرک تحصیلی :