مدیربودجه وپایش عملکرد

 

مدیر بودجه وپایش عملکرد

آقای مرتضی سعادتی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سوابق اجرائی :  مسئول حسابداری شبکه بهداشت و درمات خمین به مدت8 سال