رئیس گروه توسعه سازمان وتحول اداری

  رئیس گروه  توسعه سازمان و تحول اداری

 

 

 آقای محمد تقی بیگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 

 

 

 

تماس با گروه توسعه و تحول اداری

086-46229347